Wednesday, February 23, 2011

Õpetaja koolituspakkumiste keerises

Oleme harjunud sellega, et koolidel on koolitusraha vastavalt seaduses sätestatud miinimumile. Ja lisaks on üldhariduskoole toetamas ESFi programm, lõimimiskava. Küllap on neid, kelle jaoks on seda ikkagi vähe. Ise olen küll paar viimast aastat kokku puutunud sellega, et koolitusrühmi ei saada täis, ka tasuta koolitustel.

Prioriteetsed koolitused - õppekava, aine- ja keeleõppe lõimimine peaksid hõlmama paljusid õpetajaid. Keda saata, et tunnid ikka antud saaksid? Kõik olulised koolitused oma kooli ja koolivaheajaks tellida? Selleks ei jätku häid koolitajaid. Ja kuidas ette kindlaks teha, et tegemist on hea koolitajaga?

Ja kõigest hoolimata on koolituses enamasti ühed ja samad inimesed. Kõige uuendusmeelsemad ja koolitusest saadu rakendamisaltid? Teistele koolitusteavet oskuslikult vahendavad? Koolijuhile lähemalseisvad ja lojaalsed? Valmis koolitusele minekuga seotud sekeldusteks - tundide asendamine, ettetegemine, pikk busssisõit jm.

Kui sihtrühma suurus on u 70 inimest, siis on viimaste kogemuste järgi väga hea tulemus saada kokku 20 inimest ja hoida neid rühmas kõik sessioonid. Ja need 20 on hädas oma puhkusepäevade väljavõtmisega, kooli õppepäevadest ja täienduskoolituses oldud päevadest ei jää piisavalt aega üle..

Kunagi arutasime koolijuhtidega, et õpetajate koolitusprioriteedid peaksid olema arengukavas ja konkreetsemalt aastaplaanis. Et selles arvestataks ka atesteerimisvahemikke õpetajati. Kuivõrd õpetaja arenguvõimaluste arutelu on pedagoogide ühine teema? Korraks aktualiseeruv arenguvestlusel, kui see toimub? Kas koolitusplaan jookseb kokku erinevate pakkumiste vahel tehtud valikutest ja aastati järjepidevus on juhus?

Kui näiteks väärtustes on saavutatud paar aastat tagasi kokkulepe: kompetentsus, koostöö, hoolivus, avatus. Kas täna mõtestame neid väärtusi ühtmoodi, kuivõrd oleme ideaali saavutanud, kuidas eri tegevusvaldkondades selle poole liigume/saaksime liikuda, kui väärtusi elavana hoiame.

Kuidas ikkagi koolitustega koolis tegutseda, et rikkamaks saaksid paljud ja võimalusi oleks igaühel. Mis tingimused on olemas, mis puudub? Minu meelest on olemas õppimisõhinaga* õpetajaid, vajaka jääb kooli õppimisnägemusest pedagoogilise kollektiivi poolelt. Et see õppimisõhin ei vaibuks ja nakataks. Nakataks kolleege, õpilasi, vanemaid, piirkonda.

*Õppimisõhin - selle toreda sõna tõi Tiigrihüppe SA aastakonverentsil kuulajateni Saaremaa õpetaja - Maidu Varik.

No comments:

Post a Comment